Header Image - Countdown to Christ Ministries

Category Archives

12 Articles

Jesus kom binnekort!

by Marko 0 Comments

Ons lewe op geleende tyd. 

Deur Dr David R Reagan

Baie mense glo daar is niks wat oor die tydsberekening van die Here se wederkoms geweet kan word nie, want Jesus het gesê Hy sou terugkeer soos ‘n “dief in die nag” (Matteus 24:42-44).

Maar Paulus maak dit duidelik in 1 Tessalonisesnse 5:1-6 dat Jesus se stelling nie op gelowiges van toepassing is nie: “Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie.” Hy gaan voort om te verduidelik hoekom: “Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees.” Paul verwys natuurlik na die lig van die Heilige Gees wat in alle ware gelowiges woon een wat ons deur ons studie van die Skrif kan verlig om die seisoen van die Here se wederkoms te ken. (1 Johannes 2:28)

God se Gesindheid

Trouens, God is deur Sy karakter verplig om die wêreld te waarsku teen die naderende wederkoms van Sy Seun. Die rede is dat Jesus in groot woede terugkeer om te “oordeel en oorlog te voer” (Openbaring 19:11), en God stort nooit sy toorn sonder waarskuwing uit nie.

God wil nie hê dat enige iemand moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering gebring moet word (2 Petrus 3:9). Daarom waarsku God altyd voordat Hy sy toorn uitvoer. Hy het die wêreld vir 120 jaar deur Noag gewaarsku. Hy het Sodom en Gomorra deur Abraham gewaarsku. Hy het Jona gestuur om die heidense stad Nineve te waarsku, en Hy het Nahum 150 jaar later na dieselfde stad gestuur.

Net so waarsku God vandag die wêreld dat Sy Seun op die punt is om terug te keer. Hy roep die wêreld op tot bekering. Die boodskap van die uur aan ongelowiges kan in hierdie woorde saamgevat word: “Vlug vir die toorn wat gaan kom deur nou in die liefdevolle arms van Jesus te vlug.” Jesus het die eerste keer gekom as ‘n uitdrukking van God se liefde; Hy het gekom om te sterf vir die sondes van die mensdom. Maar wanneer Hy terugkom, sal Hy in wraak kom om die toorn van God uit te stort oor diegene wat God se liefde en genade verwerp het.

Die spoedige wederkoms van Jesus dra ook ‘n boodskap vir gelowiges saam. Louwarm Christinne en vleeslike Christinne word geroep om hulle lewens aan heiligheid toe te wy:

“Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.” Romeine 13:12-14).

God se Metode van Waarskuwing

God waarsku gelowiges van die spoedige wederkoms van Sy Seun deur middel van wat genoem word “tekens van die tye”. Dit is profesieë oor wêreldgebeure waarna ons aangesê word om op te let, profesieë wat die seisoen van die Here se wederkoms sal identifiseer.

Die Bybel is vol van hierdie tekens. Daar is ongeveer 500 profesieë in die Ou Testament wat

 verband hou met die wederkoms van die Messias. In die Nuwe Testament verwys een uit elke 25 verse na die wederkoms van Jesus.

Trouens, daar is soveel tekens dat dit moeilik is om almal te begryp. Die beste manier wat ek gevind het om dit te doen, is om hulle in kategorieë te plaas:

 1) Die tekens van die natuur—Ons word aangesê om te let op aardbewings, hongersnood, pessiektes en tekens in die hemele (sien Matteus 24:7 en Lukas 21:11).

Dit is die minste gerespekteerde kategorie tekens om verskeie redes. Vir een ding, baie mense trek eenvoudig hul skouers op en sê: “Daar was nog altyd natuurlik rampe, so wat is nog nuut?”

Let daarop dat Jesus sê hierdie tekens sal wees soos “geboortepyne” ( Matteus 24:8) — dit wil sê, hulle sal in frekwensie en intensiteit toeneem soos die tyd vir Sy wederkoms nader kom. Met ander woorde, daar sal meer intense aardbewings en meer gereelde aardbewings wees. Dit is presies wat vandag gebeur.

Nog ‘n rede waarom hierdie tekens min respek geniet, is omdat die meeste Christene so rasionalisties is dat hulle nie regtig in die bonatuurlike glo nie, en hulle vind dit dus moeilik om te glo dat God met die wêreld praat deur tekens van die natuur. Tog leer die Bybel hierdie beginsel van begin tot einde.

God het die wêreld se sonde hanteer deur ‘n groot vloed in die dae van Noag (Genesis 6). Hy het die nasie Juda tot bekering geroep deur ‘n verskriklike sprinkaan-inval (Joël 1). Net so het

 Hy die nasie van Israel opgeroep om hulle te bekeer deur droogte, windstorms, muf, sprinkane, hongersnood en pes te stuur (Amos 4:6-10). Die profeet Haggai het na ‘n droogte gewys as bewys dat God die mense roep om hulle prioriteite in orde te kry (Haggai 1:10-11).

Die Nuwe Testament begin met ‘n spesiale lig in die hemele wat die geboorte van die Messias aandui (Matteus 2:2). Op die dag wat Jesus gekruisig is, was daar drie ure van duisternis en ‘n aardbewing (Matteus 27:45-51). En wanneer Jesus terugkom, sal die aarde die grootste aardbewing in sy geskiedenis ervaar soos elke berg verlaag word, elke vallei verhoog word en elke eiland verskuif word (Openbaring 16:17-21).

God het nog altyd deur tekens van die natuur gepraat, en Hy doen dit vandag nog. Ons moet beter aandag gee aan hulle.

2) Die tekens van die samelewing—Jesus het gesê dat die samelewing toenemend wetteloos en immoreel sal word soos die tyd vir Sy wederkoms nader kom. Trouens, Hy het gesê dat dit so sleg sou word soos dit was in die dae van Noag (Matteus 24:12,37-39).

Paulus skets ‘n koue prentjie van die eindtydse samelewing in 2 Timoteus 3:1-5. Hy sê dit sal gekenmerk word deur drie liefdes – die liefde vir self (Humanisme), die liefde vir geld (Materialisme) en die liefde vir plesier (Hedonisme). Hy wys dan daarop dat die uitbetaling van hierdie vleeslike lewenstyl sal wees wat die filosowe Nihilisme noem – dit wil sê ‘n samelewing wat in wanhoop wentel. Mans se gedagtes sal verdorwe word (Romeine 1:28), en mense sal kwaad goed noem en goed sleg (Jesaja 5:20).

Ons sien vandag hoe hierdie profesieë voor ons oë vervul word terwyl ons kyk hoe ons samelewing sy Christelike erfenis verwerp en in ‘n helse put van wetteloosheid, immoraliteit en wanhoop neerdaal. Nog erger, ons voer ons nihilisme regoor die wêreld uit deur ons immorele en gewelddadige flieks en televisieprogramme.

3) Die Geestelike Tekens—Daar is beide positiewe en negatiewe geestelike tekens waarna ons moet kyk. Die negatiewe sluit in die verskyning van valse christusse en hul kultusse (Matteus 24:5,11,24), die afvalligheid van die belydende kerk (2 Tessalonisense 2:3), ‘n uitbreek van satanisme (1 Timoteus 4:1), en die vervolging van getroue Christene (Matteus 24:9).

Hierdie negatiewe geestelike tekens het in die middel van die 19de eeu begin verskyn toe Christelike kultusse begin vorm het. Eers het die Mormone gekom, toe die Jehovah se Getuies, en toe ‘n groot verskeidenheid spiritualistiese groepe soos die ‘Church of Christ Scientists’ en die ‘Unity Church’.

Die afvalligheid van die hooflyn Christelike denominasies het in die 1920’s begin toe die Duitse skool van hoër kritiek Amerikaanse kweekskole binnegeval en die gesag van die Skrif, wat leer dat die Bybel die mens se soeke na God is eerder as God se openbaring aan die mens.

Gedurende die 1960’s het Satanisme op die Amerikaanse toneel ontplof en is sedertdien wêreldwyd uitgevoer deur Amerikaanse flieks, boeke en televisieprogramme. Om in die okkulte te ploeter het alledaags geword in die vorm van astrologie, numerologie, kristalkyk, transendentale meditasie en kanalisering. Die hele tendens het voltrek in die verskyning van die ‘New Age’ Beweging met sy leerstelling dat die mens God is.

Namate die samelewing gesekulariseer het, het ware Christendom toenemend onder aanval gekom. Judeo-Christelike waardes, wat eens die grondslag van die Westerse Beskawing was, word nou openlik bespot, en diegene wat dit steeds aanhang, word deur die media as “onverdraagsame fundamentaliste” gekasty.

Die positiewe geestelike tekens sluit in die verkondiging van die Evangelie aan die hele wêreld (Matteus 24:14), ‘n groot uitstorting van die Heilige Gees (Joël 2:28-32), en geestelike verligting om profesieë te verstaan wat “verseël” was tot die eindtyd (Daniël 12:4,9).

Soos met die negatiewe tekens, sien ons hierdie positiewe tekens vervul in ons dag en tyd. Deur die gebruik van moderne tegnologie, is die Evangelie in hierdie eeu regoor die wêreld verkondig, en die Bybel is in alle groot tale vertaal.

Die groot eindtyd uitstorting van die Heilige Gees wat deur die profeet Joël geprofeteer is, het ook begin. Joel het dit genoem “die laat reën” (Joël 2:23), en hy het gesê dat dit sou gebeur nadat die Jode na hul land teruggekeer het. Die staat Israel is in 1948 heringestel. In 1949 het God twee bedieninge gesalf wat ‘n wêreldwye impak sou hê — die bedieninge van Billy Graham en Oral Roberts. Toe, in die 60’s, kom die Charismatiese Beweging wat vernuwing in aanbidding aangewakker het en klem gelê het op die voortdurende geldigheid van die gawes van die Gees.

Die versnelling in die verstaan van Bybelprofesie het in 1970 begin met die publikasie van Hal Lindsey se boek, ‘The Late Great Planet Earth’. Dit het gelyk of dit oopmaak vir die algemene begrip van baie profesieë wat “verseël” was tot die eindtyd (Daniël 12:4,9). Merkwaardig genoeg het dit die nommer een topverkoper in die wêreld geword – met die enigste uitsondering van die Bybel – vir die volgende tien jaar!

4) Die Tekens van Tegnologie—Die boek Daniël sê dat daar ‘n ontploffing van kennis in die eindtyd sal wees en dat mense vinnig sal rondbeweeg (Daniël 12:4). Daar is baie Bybelprofesieë wat nie anders as moderne tegnologie verstaan kan word nie. Byvoorbeeld, hoe kan die hele wêreld na twee liggame kyk wat in die strate van Jerusalem lê (Openbaring 11:8-9)? Moderne televisie-satelliet-tegnologie maak dit maklik. Hoe kan die Vals Profeet ‘n beeld bou van die Antichris wat blyk asof dit lewe (Openbaring 13:15)? Die antwoord is natuurlik die wetenskap van robotika. Hoe kan die Vals Profeet van alle mense op aarde vereis om die merk van die Antichris te neem om te koop en te verkoop ( Openbaring 13:16-17)? Dit sou nie moontlik wees behalwe rekenaars en lasers nie. 

Jesus het gesê dat die Verdrukking so verskriklik sal wees dat alle lewe op aarde sal ophou bestaan as Hy nie die tydperk verkort nie (Matteus 24:21-22). Hoe kon alle lewe bedreig word voor die koms van kernwapens? Nog ‘n verwysing na kernkrag is waarskynlik vervat in Lukas se stelling dat mense in die eindtyd sal “flou van vrees want “die kragte van die hemele sal geskud word” (Lukas 21:26). Dit klink beslis soos ‘n verwysing na die splitsing van die atoom.

5) Die tekens van wêreldpolitiek—Die Bybel profeteer dat daar ‘n sekere patroon van wêreldpolitiek sal wees wat die eindtyd geopolitieke kaart sal kenmerk.

Die fokus sal die heringestelde staat Israel wees (Sagaria 12:2-3). Dit sal beleër word deur ‘n dreigende nasie uit die“afgeleë dele van die noorde,”die nasie van“Rosh”—of hedendaagse Rusland (Esegiël 38:2,6). Daar sal ook ‘n dreigende nasie na die Ooste wees wat in staat sal wees om ‘n leër van 200 miljoen te stuur – naamlik China (Openbaring 9:13-16 en Openbaring 16:12-13). ’n Derde bron van gevaar vir Israel sal die Arabiese nasies wees wat dit onmiddellik omsingel. Hulle sal die land begeer en probeer om dit van die Jode af te neem (Esegiël 35:10 en 36:2).

Nog ‘n sleutelspeler op die wêreldpolitieke toneel in die eindtyd sal ‘n koalisie van Europese nasies wees wat ‘n konfederasie sal vorm wat gesentreer is in die gebied van die ou Romeinse ryk (Daniël 2:41-44,Daniël 7:7,23-24, en Openbaring 17:12-13). Hierdie konfederasie sal dien as die politieke basis vir die opkoms van die Antichris en die skepping van sy wêreldwye koninkryk (Daniël 7:8).

Ander internasionale politieke tekens sluit in oorloë en gerugte van oorloë (Matteus 24:6), burgeroorloë (Matteus 24:7), en algemene internasionale terrorisme en wetteloosheid (Matteus 24:12).

6) Die tekens van Israel—Die tekens wat verband hou met die staat Israel is volop en baie belangrik.

Die profesie wat die meeste in die Ou Testament herhaal word, is die voorspelling dat die Joodse volk uit die“vier uithoeke van die aarde” in die eindtyd weer by mekaar gemaak sal word (Jesaja 11:10-12). Die Bybel sê dat ‘n gevolg van hierdie herversameling die herinstelling van die staat Israel sal wees (Jesaja 66:7-8). Die Skrif sê dat sodra die Jode terug is in hul land, die land self ‘n wonderwerk van herwinning sal ervaar (Jesaja 35). Die woestyn sal blom en mense sal uitroep,“Hierdie verlate land het geword soos die tuin van Eden.”(Esegiël 36:35).

Nog ‘n eindtyd wonderwerk sal die herlewing van die Hebreeuse taal wees (Sefanja 3:9). Die meeste mense is nie bewus van die feit dat toe die Jode in 70 nC uit hul land verstrooi is, hulle opgehou het om die Hebreeuse taal te praat nie. Die Jode wat hulle in Europa gevestig het, het ‘n nuwe taal genaamd Jiddisj ontwikkel – ‘n kombinasie van Duits en Hebreeus. Die Jode wat na die Middellandse See-kom migreer het, het ‘n taal genaamd Ladino geskep – ‘n kombinasie van Hebreeus en Spaans.

Ander belangrike tekens van Israel waarna ons aangesê word om in die eindtyd op te let, sluit in die herbesetting van Jerusalem (Lukas 21:24), die herlewing van Israeliese militêre krag (Sagaria 12:6), en die herfokus van wêreldpolitiek op Israel ( Sagaria 12:3). Al hierdie tekens is in hierdie eeu vervul. Die nasie is hervestig, die land is herwin, die antieke taal is herleef, die Jode is terug in Jerusalem, en Israel is die fokuspunt van wêreldpolitiek.

Jesus sê in Lukas 21:28 dat wanneer hierdie tekens begin gebeur, “kyk dan na bo en hef julle  hoofde op” want “julle verlossing kom nader.” 

Die sleuteltekens

Die belangrikste tekens is dié wat met Israel verband hou, want God gebruik die Jode regdeur die Skrif as Sy profetiese tyds-horlosie. Hiermee bedoel ek dat baie dikwels wanneer die Here ‘n belangrike gebeurtenis openbaar wat in die toekoms sal plaasvind, sal Hy verwys na die Joodse volk en stel dat wanneer ‘n sekere ding met hulle gebeur, die belangrike gebeurtenis ook sal plaasvind.

’n Goeie voorbeeld van hierdie beginsel kan gevind word in Daniël 9 in die bekende “Sewentig weke van jare” profesie. Die profeet sê vir ons om te kyk vir ‘n dekreet wat uitgevaardig word wat die herbou van Jerusalem sal magtig. Hy sê dan dat die Messias nege en sestig weke van jare (483 jaar) sal kom nadat daardie dekreet aan die Joodse volk uitgereik is.

Daar is twee sleutelprofesieë wat die wederkoms van Jesus in verband bring met gebeure wat in die Joodse geskiedenis plaasgevind het sedert 1948. Hierdie twee gebeurtenisse het duidelik die tydperk waarin ons nou leef as die seisoen van die Here se wederkoms vasgestel.

Die staat Israel

Die eerste is die herinstelling van die staat Israel wat op 14 Mei 1948 plaasgevind het. Jesus het hierdie gebeurtenis uitgesonder as die een wat Sy spoedige wederkoms sou aandui.

Sy profesie is vervat in die vyeboom gelykenis (Matteus 24:32-35) wat Hy in Sy Olyfberg-toespraak aangebied het. Die dag voordat Hy hierdie toespraak gelewer het, het Hy ‘n vloek op ‘n onvrugbare vyeboom gelê, wat dit laat verdor het (Matteus 21:18-19). Dit was ‘n simboliese profesie dat God binnekort Sy toorn oor die Joodse volk sou uitstort as gevolg van hulle geestelike onvrugbaarheid in die verwerping van Sy Seun.

Die volgende dag het Jesus Sy dissipels aan die vyeboom herinner. Hy het gesê om te kyk dat dit weer blom. Met ander woorde, Hy het gesê wag vir die wedergeboorte van Israel. Hy het aangedui dat wanneer die vyeboom weer blom, Hy by die poorte van die Hemel sou wees, gereed om terug te keer (Matteus 24:33).

Ewe betekenisvol, Hy het ‘n interessante waarneming bygevoeg:“Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.”(Matteus 24:34). Watter generasie? Die geslag wat die vyeboom sien blom. Ons is daardie generasie. Die vyeboom het geblom. Jesus is by die hekke.

Die Stad Jerusalem

Die tweede sleutelgebeurtenis is deur Jesus in dieselfde toespraak geprofeteer, soos opgeteken deur Lukas: “[Die Jode] sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies (heidinne); en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies (heidinne) vervul is.” (Lukas 21:24).

Die eerste helfte van hierdie profesie is in 70 nC vervul, veertig jaar nadat Jesus die woorde gespreek het. In daardie jaar het die Romeine onder Titus Jerusalem verower en die Jode onder die nasies verstrooi. Jerusalem het vir 1 897 jaar onder heidense besetting gebly – tot 7 Junie 1967, toe Israel die stad terug gewen het tydens die Sesdaagse Oorlog.

Die Joodse herbesetting van die stad Jerusalem is ‘n positiewe bewys dat ons in die seisoen van die Here se wederkoms leef. Jesus het gesê dat dit die einde van die heidentydperk sou aandui.

 ‘n Oproep tot aksie

Daar is geen manier om die gevolgtrekking te ontsnap dat ons op geleende tyd leef nie. Die tekens van die tye is op ons, en hulle skree vir ons aandag.

Is jy gereed? As Jesus vandag sou terugkeer, sou Hy jou “Salige Hoop” wees? (Titus 2:11-14) of sou Hy jou “Heilige toorn” wees(Openbaring 6:12-17)? As jy Hom nog nooit as jou Here en Verlosser ontvang het nie, is dit nou die tyd om op te tree. Bekeer julle van julle sondes en roep die Naam van die Here aan dat julle gered kan word (Handelinge 2:14-39).

En as jy ‘n Christen is, leef jy asof Jesus enige oomblik kan terugkeer? Het jy jou lewe aan heiligheid toegewy? Bid jy vir die verlorenes en getuig jy vir die Here wanneer jy ‘n geleentheid het?

Smag jy na die Here se wederkoms? Kan jy saam met Paulus sê dat jy ‘n kandidaat is vir ‘n “kroon van die geregtigheid van die Here” want jy het “Sy verskyning liefgehad het.”
(2 Timoteus 4:7-8)?

Oorspronklike artikel kan gevind word by:  http://christinprophecy.org/articles/jesus-is-coming-soon/

CHOOSE LIFE!!

by Marko
CHOOSE LIFE!!

Maybe some of you are aware that the 24th September is the start of the Rosh Hashanah Festival, according to the biblical calendar, so in Israel today all over Israel all of the people are now preparing for the sunset that evening, because the sunset will start the new year celebrations, this is the Rosh Hashanah, and that is not the new year celebration according to the gregorian calendar, that is the new year’s celebration according to the biblical calendar which God himself gave to the Jewish People in the old testament.

They celebrate the beginning or the birthday of the world, as they say it, and together with it they celebrate life, according to the ancient Jewish understanding and biblical wisdom, the Saturday, Sunday and Monday 24th 25th and 26th is the Rosh Hashanah, and they celebrate the beginning of the world and they celebrate life, as I said. Now, why do I mention that? I believe we need to celebrate life, we need to choose life, we need to speak life over one another and over ourselves. Life is an amazing, amazing blessing God gave us, we live in a world which is plagued by all kinds of ideas and all kinds of demonic practices that comes to the whole idea of life, killing and murdering is now celebrated today, almost all the movies are celebrating and promoting the idea of harming other people killing other people, murdering other people, stealing, these are all the works of the devil.

Life is the work of God, and we must celebrate life, we must choose life we must speak life over one another no matter what and how difficult the situation is, choose life! I want to read to you one of our favorite verses in the bible that is summarizing this which is Psalm 27: 13, I will have lost heart unless I had believed that I will see the goodness of the Lord in the land of the living, verse 14, wait on the Lord be of good courage and he shall strengthen your heart, wait I say on the Lord. Now, this is the I believe this is the key to live a life full of God’s grace and mercy throughout our years in this world!

The world’s agenda is to take life away, Satan’s agenda is to decrease the quality of life and encourage humankind to harm one another. These are all demonic, but God’s idea is to give life, life is a blessing choose life this is Rosh Hashanah weekend. Rosh Hashanah, according to many bible prophecies, is also a biblical festival that symbolizes the rapture of the church one day a year.

Will it happen this year? Will it happen next year? We don’t know, but it might happen at any moment. The Bible says be ready anytime, so my friends God bless you keep your eyes on Jesus, choose life speak life bless one another with life, life in fullness, one more thing, The Bible says Jesus came to give life, life in fullness, John chapter 10, God sent his son Jesus to die on the cross so that he can give us life, life in fullness, so choose life my friends, God bless you.

Is die “Wegraping” in die Bybel?

by Marko
Is die “Wegraping” in die Bybel?

Is die hele voorverdrukking wegrapings teologie enigsins Bybels? Is daar enige Bybelse basis vir die idee dat Jesus Sy volgelinge van hierdie wêreld kom haal voor die 7 jaar verdrukking?

Is “wegraping” in die Bybel?

Kom ons begin met die woord “wegraping”. Word hierdie woord enigsins in die Bybel gevind? 

Die waarheid is nee, die woord “wegraping” is glad nie in ons Afrikaanse Bybels nie. Nie eens een keer. 

Eintlik is die woord “wegraping” die Engelse weergawe van die Griekse woord “Harpazo” wat “ingehaal” of “weggeraap” beteken. Die woord “Harpazo” word ‘n paar keer in die Nuwe Testament gevind en in Engels vertaal as “caught up” soos gesien in 2 Kor 12:2, 4; 1 Tess 4:17, Openb 12:5. Maar net omdat die woord “wegraping” nie in die Bybel voorkom nie, beteken dit nie dat die konsep van die teologie van wegraping onbybels is nie. Dit is net soos die teologie van die drie-eenheid. Die woord “Drie-eenheid” word nie in die Bybel gevind nie, maar ‘n noukeurige en omvattende studie van die Skrif, openbaar dat God een persoon in drie vorme is. Ons gebruik net die moderne term “Drie-eenheid” om hierdie baie belangrike en fundamentele Bybelse openbaring oor die identiteit van God uit te druk. Ja, die woord “Drie-eenheid” is nie in die Bybel nie, maar die teologie van die drie-eenheid is sekerlik in die Bybel.

Net so is die woord “wegraping” nie in die Bybel nie, maar ‘n noukeurige en omvattende studie van die Bybel, openbaar duidelik dat die wegraping ‘n baie belangrike belofte van Jesus aan Sy volgelinge is en daardeur is dit ‘n onlosmaaklike deel van die Evangelie van Jesus.  Soveel so dat enige begrip van die Evangelie van Jesus Christus sonder die wegraping as hoogtepunt, ‘n misverstand of ‘n onvolledige verstaan ​​van die Evangelie van Jesus Christus sou wees.

Hier is 10 bewyse van die Bybelse oorsprong van die voorverdrukking wegraping van die volgelinge van Jesus Christus.

1. Jesus het belowe om terug te kom om Sy getroue volgelinge te kom haal. Met ander woorde ons kan met sekerheid sê dat Jesus self die wegraping belowe het soos gesien in Johannes 14:1-3.

2. Jesus het Sy volgelinge gemaan om voorbereid te wees en gretig te wag om deur Jesus self weggeraap te word. Net soos ‘n bruid haarself voorberei en gretig wag vir die bruidegom om haar te kom haal. Matt 25:1-3

3. Jesus sal uit die hemel kom om Sy getroue volgelinge te verlos van die komende toorn van God wat op die aarde sal val en op diegene wat weier om in Jesus te glo – 1 Tess 1:10, Hebreërs 9:28.

4. Gelowiges van Jesus is nie bestem om deur die 7 jaar verdrukking te gaan, die toorn van God op aarde en die verskriklike mishandeling van die Antichris se eenwêreldregering te ervaar nie. Maar hulle is bestem om deur Jesus weggeraap te word en vir ewig saam met Jesus te lewe, net soos ‘n bruid saam met haar bruidegom leef – 1 Tess 5:9-11.

5. Wegraping word as ‘n “groot verborgenheid” voorgestel en hoe dit gaan gebeur word in fyn besonderhede in 1 Kor 15:51-53 verduidelik. Vir die ongelowiges en spotters van die Bybel bly die wegraping egter steeds ‘n groot raaisel. Sodra die wegraping gebeur, sal die hele wêreld skielik in ‘n groot globale chaos duik en die wêreld sal nie in staat wees om te begryp wat sopas met miljoene mense gebeur het nie. Hulle sal nie kan verduidelik hoe miljoene mense net in ‘n oogwink in die niet verdwyn het nie. Daardeur sal die wegrapingsgebeurtenis vir hulle ‘n groot raaisel wees.

6. Verdere besonderhede oor die tydsberekening van die wegraping en die volgorde van gebeure ten tye van die wegraping word verskaf in 1 Tess 4 en 5 wat bewys dat die wegraping gebeurtenis ‘n onlosmaaklike deel van die Evangelie van Jesus Christus is. Trouens, ons kan met sekerheid sê dat die wegraping van die gelowiges die hoogtepunt van die kerktydperk en die Evangelie van Jesus Christus is. Daarom is ek vol vertroue dat enige verstaan ​​van die Evangelie van Jesus sonder die wegraping as hoogtepunt, eintlik ‘n misverstand van die Evangelie en die Bybel is.

7. Selfs meer uitgebreide en bevestigende besonderhede word gegee oor hoe en waarom die wegraping sal plaasvind voor die openbaring van die Antichris en die voorstel van die 7 jaar verdrukking in 2 Tess 2:1-13. Hierdie gedeelte van die Bybel openbaar duidelik dat die wegraping sal plaasvind voordat die Antichris opkom en sy eenwêreldregering vestig, omdat God nie die Bruid van Christus bestem het om deur die onderdrukking van die Antichris en die toorn van God te gaan nie  (1 Tess 1:10, 5:9-11).

8. Die 7 jaar Verdrukking is die 70ste week van Daniël se 70 weke en dit begin met die ooreenkoms tussen die Antichris en Israel wat die Joodse volk toelaat om die 3de tempel te bou (Daniël 9:24-27). Jode sal die Antichris as die ware Messias omhels, maar eers oor 3,5 jaar, wanneer die Antichris teen hulle draai, sal hulle die waarheid ontdek en die groot fout wat hulle gemaak het, besef. Profeet Jeremia verwys na hierdie tydperk as Jakob se uur van benoudheid in Jeremia 30:7. Dit is weereens ‘n positiewe bewys dat die kerk nie op aarde is nie, hierdie 7 jaar is God se afspraak met die Joodse volk op aarde.

9. Openb 4:1 gee ons ‘n blik op die presiese oomblik van die wegraping van die heiliges voor die 7 jaar verdrukking begin. Later in Openbaring 6 begin die verdrukking. Dit is nog ‘n Bybelse bewys van die voorverdrukking wegraping in die Bybel.

10. Laastens, gedurende die 7 jaar van die groot verdrukking op aarde (Openb. 6-19), is die kerk nie op die aarde nie, maar in die hemel en die kerktydperk se heiliges keer terug aarde toe saam met Jesus slegs in Sy fisiese wederkoms soos opgeteken in Openb. 19. Maar in hierdie tydperk, in perfekte ooreenstemming met OT profesieë soos in Daniël en Jeremia, gebruik God nou Joodse mense om die Evangelie te verkondig soos gesien in Openbaring 7 en 11. Deur die bediening van hierdie Joodse dienaars van God, selfs in die tyd van die groot verdrukking, sal menigte mense hulle harte en lewens aan Jesus gee en daarvoor sal hulle deur die Antichris doodgemaak word en hulle sal dan in die Hemel aankom as die martelare van die verdrukking.

Geskryf deur Ps Marko Kiroglu

Ps Marko spesialiseer op Bybelprofesie, eindtye en die Midde-Ooste-politiek vanuit ‘n Bybelse oogpunt. In 2003 het God ons stigter Marko Kiroglu geroep om Sy Kerk toe te rus en te bemagtig. Hierdie spesifieke roeping en liefde vir die volgelinge van Jesus Christus is die redes waarom hierdie bediening in 2009 begin het. Sedertdien werk ons ​​daaraan om die Liggaam van Christus te bemagtig met die liefde van God en die Bybelse waarheid en om die Evangelie van verlossing te verkondig d.m.v. Jesus alleen aan talle mense regoor die wêreld.

Is “Rapture” in the Bible?

by Marko
Is “Rapture” in the Bible?

Is the entire pretribulation rapture theology Biblical at all? Is there any Biblical basis for the idea of Jesus coming to fetch His followers from this world before the 7 year tribulation?

Is “Rapture” in the Bible?

Let’s start with the word “rapture”  Is this word found in the Bible at all? The truth is no, the word “rapture” is not in our English Bibles at all? Not even once. Actually the word “rapture” is the English version of the Greek word “Harpazo ” which means “caught up” or “snatched away”. The word “Harpazo ” is found in the New Testament a few times and translated into English as “caught up” as seen in 2 Cor 12:2, 4; 1 Thess 4:17, Rev 12:5.  However just because the word “rapture” is not found in the Bible it does not mean that the concept of the theology of rapture is unbiblical. It is just like the theology of trinity. The word “Trinity ” is not found in the Bible, but a careful and comprehensive study of the Scriptures reveal that God is one person in three forms. We just use the modern day term “Trinity” to express this very important and fundamental Biblical revelation about the identity of God. Yes, the word “Trinity ” is not in the Bible but the theology of trinity is surely in the Bible. 

Likewise, the word “rapture” is not in the Bible but a careful and comprehensive study of the Bible clearly reveals that the rapture is a very important promise of Jesus to His followers and thereby it is an inseparable part and parcel of the Gospel of Jesus. So much so that any understanding of the Gospel of Jesus Christ without rapture at its climax would be a misunderstanding or an incomplete understanding of the Gospel of Jesus Christ. 

Here are 10 proofs to the Biblical origin of pre-tribulation rapture of the followers of Jesus Christ. 

  1. Jesus promised to come back to fetch His faithful followers. In other words we can safely say that Jesus Himself promised the rapture as seen in John 14:1-3.
  2. Jesus cautioned His followers to be prepared and to eagerly expect to be raptured by Jesus Himself. Just like a bride prepares herself and eagerly waits for the bridegroom to be fetched by him as seen in Matt 25:1-3
  3. Jesus will come from heaven to deliver His faithful followers from the coming wrath of God that will fall on earth and on those who refuse to believe in Jesus – 1 Thess 1:10, Hebrews 9:28
  4. Believers of Jesus are not destined to go through the 7 year tribulation and suffer the wrath of God on earth and the terrible abuse of the Antichrist’s one-world government. But they are destined to be raptured by Jesus and to live with Jesus forever, just as a bride lives with her bridegroom – 1 Thess 5:9-11.
  5. Rapture is presented as a “great mystery” and how it will happen is explained in detail in 1 Corint 15:51-53. However, for the unbelievers and mockers of the Bible, the rapture still remains to be a great mystery. Once the rapture happens the entire world will suddenly plunge into a great global chaos and will not be able to comprehend what just happened to millions of people. They won’t be able to explain how millions of people just vanished in thin air in the blinking of an eye. Thereby, the rapture event for them will be a great mystery.
  6. Further details about the timing of rapture and the order of events at the time of the rapture are provided in 1 Thess 4 and 5 proving that the rapture event is an inseparable part and parcel of the Gospel of Jesus Christ. In fact we can safely say that the rapture of the believers is the climax of the church age and the Gospel of Jesus Christ. Therefore, I am confident that any understanding of the Gospel of Jesus without the rapture at its climax is actually a misunderstanding of the Gospel and the Bible. 
  7. Even more clarifying and confirming details are given about how and why the rapture will happen before revelation of the Antichrist and the commendation of the 7 year tribulation in 2 Thess 2:1-13. This passage of the Bible clearly reveals that the rapture will happen before the Antichrist comes up and establishes his one-world government because God did not destine the Bride of Christ to go through the oppression of the Antichrist and the wrath of God (1 Thess 1:10, 5:9-11).
  8. The 7 Tribulation is the 70th week of Daniel’s 70 weeks and it begins with the agreement between the Antichrist and Israel allowing the Jewish people to build the 3rd temple (Daniel 9:24-27). Jews will embrace the Antichrist as the true Messiah but only in 3.5 years time, when the Antichrist turns against them, will they discover the truth and realise the great mistake they made. Prophet Jeremiah refers to this time period as Jacob’s hour of trouble in Jeremiah 30:7. This is once again positive proof that the church is not on earth these 7 years are God’s appointment with the Jewish people on earth.
  9. Rev 4:1 gives us a glimpse of the exact moment of the rapture of the saints before the 7 year tribulation starts. Later on in Revelation 6 the tribulation begins. This is yet another Biblical proof of pretribulation rapture in the Bible. 
  10. Lastly, during the 7 years of great tribulation on earth (Rev 6-19), church is not on the earth but in the heavens and the Church era saints return to earth with Jesus only in His physical second coming as recorded in Rev 19. However, in this time period, in perfect alignment with OT prophecies such as Daniel and Jeremiah, God is now using Jewish people to proclaim the Gospel as seen in Revelation 7 and 11. Through the ministry of these Jewish servants of God, even in times of great tribulation multitudes of people will give their hearts and lives to Jesus and for that they will be killed by the Antichrist and they will then arrive in Heaven as the martyrs of the tribulation.

Written by Ps Marko Kiroglu

Ps Marko Specializes on Bible Prophecy, End Times and the Middle East Politics from a Biblical Point of view. In 2003, God called our founder Marko Kiroglu to equip and empower His Church. This specific calling and love for the followers of Jesus Christ are the reasons why this ministry began in 2009. Since then we have been working to empower the Body of Christ with the love of God and the Biblical truth and to proclaim the Gospel of salvation through Jesus alone to countless people all over the world.

ANC enroute to head on collision with God!

by Marko
ANC enroute to head on collision with God!

On 7 April 2019, Minister Lindiwe Sisulu confirmed South African Government’s determination and the ongoing process of downgrading the South African Embassy in Israel to a liaison office.

This very sad development is the result of many long years of pro-Palestinian and anti-Israel policies of the ruling party, ANC. As a nation our relationship with Israel is a not a minor political matter but a matter of life or death and needs to be considered seriously.

When considering South Africa’s relations with Israel, there are some sobering facts that we have to look into:

What you have is not yours

by Brother Marko 0 Comments
What you have is not yours

Did you know that what you think is yours is not yours at all. Everything we see around, the properties and houses, the animals and vehicles, the riches and resources, all of these belong to God. Even the nations and countries belong to God. God created all of these and God owns them. As the […]

South Africa: A Nation In Crisis

by Brother Marko
South Africa: A Nation In Crisis

“Unless Yahweh builds a house, its builders labour at it in vain. Unless Yahweh guards a city, a guard watches in vain”. Psalm 127:1, LEB God is our only hope Unless YAHWEH builds our nation all those nation-building efforts by anyone are in vain. Unless YAHWEH blesses us with safety, prosperity and peace in our […]

The Miracle of Israel

by Brother Marko 0 Comments

In 70 AD, after many years of Roman oppression in Israel, the city of Jerusalem was finally destroyed by Roman general Titus. 1.1 million Jews were killed and the remaining 97000 Jews were carried away into all corners of the Roman empire as slaves (Bunting 2017). It was the end of Israel. There was no […]

What is wrong with halaal?

by Brother Marko 0 Comments

In a country like South Africa, where majority of the population is Christian, a nationwide halaal food regulation constitutes some major problems: (1) It robs people their free access to non-halaal food, thus it is illegal as it denies people freedom of choice, (2) it forces Christians to buy and consume food offered to a […]